تعرفه ی چاپ و پرینت (تابستان 98)

تعرفه ی پرینت ، پلات و چاپ عکس به شرح زیر می باشد:

تعرفه ی پرینت A4 به ازای هر برگ (تومان)

تعداد از 1 تا 10 برگ از 11 تا 50 برگ از 51 تا 100 برگ بیشتر از 100 برگ
سیاه سفید یک رو 1000 750 600 450
سیاه سفید دو رو 1500 1200 800 650
رنگی یک رو 3500 3000 2500 2000
رنگی دو رو 4500 4000 3500 3000

تعرفه ی چاپ عکس (تومان)

سایز کاغذ عکس چاپ روی شاسی
3*4 1800 .....
10*15 3000 9000
13*18 7200 16200
16*22 12000 23000
20*25 36000 49000
20*30 42000 58000

تعرفه ی پلات بر روی کاغذ (تومان)

سایز سیاه سفید رنگی
A4 3750 7500
A3 7500 11250
A2 10500 18000
A1 22500 30000
A0 30000 37500
50*70 15000 24000
70*100 27000 33000

قیمت مقوا به قیمت پلات افزوده میشود.

قیمت مقوا (تومان)

سایز سیاه سفید رنگی
50*70 مارک اشتبخ (Steinbach) 6000 7500
70*100 مارک اشتبخ (Steinbach) 7500 12000
50*70 مارک الر (eler) 7500 10500
70*100 مارک الر (eler) 12000 12750