تعرفه ی چاپ و پرینت (بهار 1400)

تعرفه ی پرینت ، پلات و چاپ عکس به شرح زیر می باشد:

تعرفه ی پرینت A4 به ازای هر برگ (تومان)

تعداد از 1 تا 10 برگ از 11 تا 50 برگ از 51 تا 100 برگ بیشتر از 100 برگ
سیاه سفید یک رو 2000 1500 1200 900
سیاه سفید دو رو 2500 2000 1500 1200
رنگی یک رو 8000 6500 5000 4000
رنگی دو رو 10000 8500 7000 5500

تعرفه ی چاپ عکس (تومان)

سایز کاغذ عکس چاپ روی شاسی
3*4 6000 .....
10*15 10000 16000
13*18 24000 33000
16*22 40000 51000
20*25 100000 113000
20*30 120000 136000

تعرفه ی پلات بر روی کاغذ (تومان)

سایز سیاه سفید رنگی
A4 10000 20000
A3 20000 30000
A2 28000 48000
A1 60000 80000
A0 80000 100000
50*70 40000 64000
70*100 72000 88000

قیمت مقوا به قیمت پلات افزوده میشود.

قیمت مقوا (تومان)

سایز سیاه سفید رنگی
50*70 مارک اشتبخ (Steinbach) 12000 15000
70*100 مارک اشتبخ (Steinbach) 15000 24000
50*70 مارک الر (eler) 15000 21000
70*100 مارک الر (eler) 24000 25500